Search by category:

Founder có nghĩa là gì ? thế nào gọi là một Founder Founder là gì? Founder là một danh từ tiếng anh chỉ một người sáng lập hoặc nhà sáng lập có…