Search by category:
Khái niệm & thuật ngữ

Quý là gì và một năm có mấy quý?

Quý là gì và một năm có mấy quý? Một quý có bao nhiêu ngày? Trong các cáo về tài chính bạn thường gặp từ quý, vậy quý là gì?

Quý là gì?

Quý là gì?

Quý là một khoảng thời gian gồm 3 tháng của năm, như vậy một năm có 12 tháng nên sẽ có 4 quý.

Quý 1 bắt đầu từ tháng 1 đến hết tháng 3

Quý 2 bắt đầu từ tháng 4 đến hết tháng 6

Quý 3 bắt đầu từ tháng 7 đến hết tháng 9

Quý 4 bắt đầu từ tháng 10 đến hết tháng 12

Đơn giản vậy thôi, bên cạnh đó từ Quý có nghĩa là quý hóa, quý trọng ví dụ: quý ông bà, quý cha mẹ

Có câu “Dĩ Hòa Vi Quý”, từ quý trong câu này có nghĩa là Quý trọng, dịch toàn câu có nghĩa là lấy sự hòa giải làm trọng.

2 Comments

Post Comment

Loading...
loading...