Search by category:
Thủ Thuật WordPress, WP Căn Bản

Lỗi upload ảnh media: exceeds the maximum upload size for this site

Lỗi upload ảnh media: exceeds the maximum upload size for this site. Đây là lỗi cấu hình thông số PHP.INI của vps hoặc hosting nhé!.

Lỗi upload ảnh media: exceeds the maximum upload size for this site

Lỗi upload ảnh media: exceeds the maximum upload size for this site
Lỗi upload ảnh media: exceeds the maximum upload size for this site

Cách khắc phục:

  1. Mở file htaccess và thêm dòng sau vào cuối:

php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 64M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

2. Mở file php.ini tìm và thay thế:

upload_max_filesize = 64M
post_max_size = 64M
max_execution_time = 300

3. Mở file hàm functions.php và thêm code sau

@ini_set( ‘upload_max_size’ , ’64M’ );
@ini_set( ‘post_max_size’, ’64M’);
@ini_set( ‘max_execution_time’, ‘300’ );

Giải thích thông số:

  • upload_max_filesize: tăng dung lượng file upload, nếu bạn để = -1 nghĩa là cho phép upload mà không màng đến dung lượng
  • max_execution_time: Là thời gian xử lý, nếu để = 0 là cho phép vô thời hạn
  • post_max_size: Maximum size of POST data that PHP will accept

Chúc bạn thành công!

 

 

Post Comment

Loading...
loading...