Search by category:
Học PHP Online

is_numeric là gì? cách kiểm tra số trong PHP

is_numeric là gì? cách kiểm tra số trong PHP, Hàm is_numberic() trong Php để làm gì?

is_numeric là gì?

Is_numberic() là hàm kiểm tra dữ liệu có phải là số hoặc chuổi số hay không. Hàm thường được áp dụng để kiểm tra dữ liệu kiểu số trong việc xử lý form liên quan đến số.

is_numeric là gì? cách kiểm tra số trong PHP
is_numeric là gì? cách kiểm tra số trong PHP

Hàm IS NUMBER kiểm tra giá trị truyền vào có phải là số hay không?. Nếu là số thì trả về TRUE, ngược lại không phải là số thì trả về FALSE.

is_numberic($var)

Tham số $var là một biến

Giá trị trả về: TRUE nếu $var là số hoặc chuổi số; Ngược lại trả về FALSE
Ví dụ

<?php
$tests = array(
“42”,
1337,
0x539,
02471,
0b10100111001,
1337e0,
“not numeric”,
array(),
9.1
);

foreach ($tests as $element) {
if (is_numeric($element)) {
echo “‘{$element}’ is numeric”, PHP_EOL;
} else {
echo “‘{$element}’ is NOT numeric”, PHP_EOL;
}
}
?>
Giá trị xuất ra màn hình:

’42’ is numeric
1337 is numeric
0x539 is numeric
02471 is numeric
0b10100111001 is numeric
1337e0 is numeric
‘not numeric’ is NOT numeric
‘Array’ is NOT numeric
‘9.1’ is numeric
Chú ý: Hàm được sử dụng nhiều nhất khi kiểm tra dữ liệu ở form đẩy lên server xem có phải kiểu số hay không vì dữ liệu ở form đẩy lên thuộc là chuổi số nên ta không thể kiểm tra bằng hàm is_int

Hy vọng bài viết nhỏ này giúp bạn biết về hàm is_numeric

Post Comment

Loading...
loading...