Search by category:
Đăng Ký Google Adsense

Điều khoản Google AdSense

Những Điều khoản Google AdSense, các điều khoản về dịch vụ trực tuyến google adsense bạn nên biết. Adsense là mạng quảng cáo hàng đầu vì vậy về chính sách điều khoản cũng rất nghiêm ngoặc, cùng tìm hiểu về các điều khoản google adsense này nhé.

AdSense

AdSense là một dịch vụ quảng cáo của Google. Người viết web hay thậm chí là cả blog có thể đăng ký vào chương trình này để đăng các quảng cáo dưới dạng văn bản, hình ảnh, và mới đây là cả video trên trang web của mình. Những mẩu quảng cáo này được điều phối bởi Google và tạo ra lợi nhuận trên nguyên tắc tính tiền cho mỗi cú nhấp chuột và tính tiền cho mỗi ấn tượng. Google hiện nay đang thử nghiệm beta cho dịch vụ dựa trên tính tiền cho mỗi hành động.

Điều khoản Google AdSense
Điều khoản Google AdSense

Điều khoản Google AdSense

Khi sử dụng các dịch vụ của Google Adsense bạn phải tuân thủ các Điều Khoản AdSense này và Các Chính sách về Chương trình AdSense, và Nguyên tắc Thương hiệu Google (thảo thuận). Trong trường hợp xảy ra xung đột, tới chừng mực của xung đột như vậy, Các Điều Khoản AdSense sẽ chiếm ưu thế hơn so với các điều khoản khác của Thỏa thuận. Hãy đọc Thỏa thuận thật kỹ lưỡng.

Như được sử dụng trong Thỏa thuận này, “bạn” hay “nhà xuất bản” có nghĩa là bất cứ cá nhân hay đoàn thể nào sử dụng Các Dịch Vụ (và/hoặc bất cứ cá nhân, đoàn thể hay đoàn thể kế nhiệm, cơ quan hay mạng lưới nào hành động đại diện cho bạn), “chúng tôi” hay “Google” có nghĩa là Công ty TNHH Google Châu Á Thái Bình Dương (Google Asia Pacific Pte. Ltd.), và “các bên” có nghĩa là bạn và Google.

Tiếp cận tới Các Dịch Vụ; Tài khoản AdSense

Hoạt động sử dụng Các Dịch Vụ của bạn tùy thuộc vào việc bạn tạo ra và chúng tôi phê chuẩn một tài khoản AdSense (sau đây gọi là “Tài khoản”). Chúng tôi có quyền từ chối hoặc giới hạn khả năng tiếp cận của bạn tới Các Dịch Vụ. Khi bạn nộp đơn xin sử dụng Các Dịch Vụ, nếu bạn là một cá nhân, bạn phải đảm bảo rằng tuổi của bạn phải từ 18 tuổi trở lên. Bạn chỉ có thể sở hữu một Tài khoản.

Khi tham gia vào AdSense, bạn cho phép Google cung cấp, khi thích hợp, (i) các nội dung quảng cáo và những nội dung khác (sau đây gọi tắt là “Quảng cáo”), (ii) các ô tìm kiếm Google và các kết quả tìm kiếm, và (iii) những yêu cầu tìm kiếm liên quan và những đường dẫn khác tới các trang web của bạn, các ứng dụng di động, các trình phát đa phương tiện, nội dung di động, và/hoặc những thuộc tính khác được Google phê chuẩn (từng mục được gọi là một “Công cụ Trực tuyến”). Ngoài ra, bạn cho Google quyền truy cập, tạo chỉ mục và lưu trữ các Công cụ Trực tuyến, hay bất cứ phần nào từ công cụ trực tuyến đó, kể cả những nội dung được xử lý bởi bất cứ phương tiện tự động nào. Google có thể từ chối cung cấp Các Dịch Vụ cho bất cứ Công cụ Trực tuyến nào.

Bất cứ Công cụ Trực tuyến  nào là một ứng dụng phần mềm và truy cập vào Các Dịch Vụ của chúng tôi (a) có thể cần phải được Google phê chuẩn trước bằng văn bản, và (b) phải tuân theo Các Nguyên Tắc về Phần Mềm của Google

Sử dụng Các Dịch Vụ Adsense

Bạn chỉ có thể sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi được Thỏa thuận này và bất cứ điều luật hiện hành nào cho phép. Không được sử dụng sai Các Dịch Vụ của chúng tôi. Ví dụ, không gây trở ngại cho Các Dịch Vụ của chúng tôi hay cố tiếp cận dịch vụ bằng cách sử dụng một phương pháp khác với giao diện và những tài liệu hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp.

Bạn có thể ngừng sử dụng bất cứ Dịch Vụ nào vào bất kỳ lúc nào bằng cách xóa bỏ mã liên quan khỏi Công cụ Trực tuyến của bạn.

Thay đổi đối với Các Dịch Vụ của google adsense; Thay đổi đối với Thỏa thuận

Chúng tôi liên tục thay đổi và cải thiện Các Dịch Vụ của mình. Chúng tôi có thể thêm hay bớt các chức năng hay đặc tính của Các Dịch Vụ vào bất cứ lúc nào, và chúng tôi có thể ngưng hay dừng toàn toàn một Dịch Vụ nào đó.

Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận vào bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ đăng tải bất cứ sửa đổi nào đối với Các Điều Khoản AdSense trên trang này và bất cứ sửa đổi nào đối với Các Chính sách về Chương trình AdSense hay Nguyên tắc Thương hiệu Google trên các trang tương ứng. Những thay đổi sẽ không được áp dụng đối với các nội dung trở về trước và thường sẽ có hiệu lực sau 30 ngày tính từ ngày được đăng tải. Tuy nhiên, những thay đổi đề cập đến những tính năng mới đối với một Dịch Vụ nào đó hay những thay đổi để phục vụ cho các mục đích pháp lý sẽ có thể có hiệu lực tức thì. Nếu bạn không đồng ý với bất cứ điều khoản sửa đổi nào trong Thỏa thuận này, bạn sẽ phải dừng sử dụng Các Dịch Vụ được cập nhật đó.

Thanh toán Adsense

Tùy thuộc vào Phần 5 và Phần 10 của Các Điều Khoản AdSense này, bạn sẽ nhận được một khoản thanh toán liên quan tới số lần nhấp có hiệu lực lên những Quảng cáo được hiển thị trên các Công cụ Trực tuyến của bạn, số lần hiển thị có hiệu lực của các Quảng cáo được hiển thị trên các Công cụ Trực tuyến của bạn, hoặc những sự kiện hợp lệ khác được thực hiện liên quan tới việc hiển thị các mục Quảng cáo trên các Công cụ Trực tuyến của bạn, theo từng trường hợp do Google xác định.

Trừ trường hợp chấm dứt thỏa thuận, chúng tôi sẽ thanh toán cho bạn vào cuối tháng sau bất cứ tháng nào có phát sinh số dư trong Tài khoản của bạn bằng hoặc trên ngưỡng thanh toán được áp dụng. Nếu bạn cài đặt các Dịch Vụ tìm kiếm, các khoản thanh toán từ chúng tôi cho bạn có thể phải trừ đi bất cứ khoản phí nào phải thu đối với các Dịch Vụ tìm kiếm đó.

Trừ khi được Google cho phép rõ ràng bằng văn bản, bạn không được phép tham gia vào bất cứ hình thức thỏa thuận nào với một bên thứ ba theo đó bên thứ ba nhận được các khoản tiền được thanh toán cho bạn theo Thỏa thuận này hoặc những lợi ích tài chính khác liên quan tới Các Dịch Vụ.

Các khoản thanh toán sẽ được tính toán hoàn toàn dựa theo số liệu kế toán của chúng tôi. Những khoản thanh toán cho bạn có thể bị giữ lại để hoàn trả hoặc được điều chỉnh để trừ đi bất cứ khoản tiền nào phải hoàn trả hoặc ghi có cho bên quảng cáo và bất cứ khoản tiền nào phát sinh từ hoạt động không có hiệu lực hoàn toàn tuân theo sự suy xét của Google. Hoạt động không có hiệu lực được Google xác định là trong tất cả các trường hợp và bao gồm, nhưng không giới hạn vào, (i) các yêu cầu spam, các yêu cầu không hợp lệ, những lần hiển thị không có hiệu quả hay những lần nhấp không có hiệu quả vào các mục Quảng cáo được tạo bởi bất cứ  người, rôbốt, chương trình tự động hay thiết bị tuơng tự, kể cả bất cứ lần nhấp hay hiển thị nào xuất phát từ các địa chỉ IP của bạn hay từ các máy tính do bạn kiểm soát; (ii) những lần nhấp do lôi kéo hay những lần hiển thị được tạo ra bởi quy trình thanh toán tiền, những diễn giải sai, hay những yêu cầu đối với người dùng cuối phải nhấp vào các mục Quảng cáo hay thực hiện các hành động khác; (iii) những Quảng cáo được cung cấp cho người dùng cuối sử dụng những trình duyệt không cho kích hoạt JavaScript; và (iv) những lần nhấp hay lần hiển thị được phối hợp lẫn với một lượng lớn các hoạt động được mô tả trong các mục trên đây (mục i, ii, và iii).

Ngoài các quyền và chế tài khác của chúng tôi, chúng tôi có thể (a) giữ lại và bù trừ bất cứ khoản thanh toán nào được chuyển tới bạn theo Thỏa thuận này với bất cứ khoản phí nào mà bạn phải trả cho chúng tôi theo Thỏa thuận này hay bất cứ thỏa thuận nào khác, hoặc (b) yêu cầu bạn phải hoàn trả lại cho chúng tôi trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên hóa đơn, bất cứ khoản tiền nào mà chúng tôi đã thanh toán quá cho bạn trước các khoảng thời gian này. Nếu bạn phản đối bất cứ khoản thanh toán nào được thực hiện hoặc bị giữ lại liên quan tới Các Dịch Vụ, bạn phải thông báo cho Google bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được bất cứ khoản thanh toán nào như thế. Nếu bạn không có phản hồi trong khoảng thời gian kể trên, bất cứ khiếu nại nào liên quan tới khoản thanh toán bạn phản đối sẽ bị khước từ. Nếu một bên quảng cáo có những mục Quảng cáo được hiển thị trên bất cứ Công cụ Trực tuyến nào không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Google, chúng tôi có thể giữ lại khoản thanh toán cho bạn hay thu phí vào tài khoản của bạn để bù trừ.

Để đảm bảo thanh toán chính xác, bạn có trách nhiệm cung cấp và cập nhật thông tin liên lạc và thông tin thanh toán chính xác trong Tài khoản của mình. Bạn chịu trách nhiệm thanh toán bất cứ khoản phí nào do phía ngân hàng hay nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn thu.

Thuế thu nhập Adsense

Theo thỏa thuận giữa bạn và Google, Google chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản thuế (nếu có) liên quan đến những giao dịch giữa Google và các bên quảng cáo liên quan tới các Quảng cáo được hiển thị trên các Công cụ Trực tuyến.  Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản thuế (nếu có) liên quan đến Các Dịch Vụ, khác với các khoản thuế căn cứ theo thu nhập dòng của Google.  Tất cả các khoản thanh toán cho bạn từ Google liên quan tới Các Dịch Vụ sẽ được coi là những khoản thanh toán đã bao gồm các khoản thuế(nếu thích hợp) và sẽ không được điều chỉnh lại. Nếu Google có nghĩa vụ phải giữ lại bất cứ khoản thuế nào từ các khoản thanh toán cho bạn, Google sẽ thông báo cho bạn về việc giữ lại này và sẽ thực hiện thanh toán số tiền thực trả của các khoản tiền bị giữ lại. Google sẽ cung cấp cho bạn các bản gốc hoặc bản sao có xác thực của các giao dịch thanh toán tiền thuế (hoặc những chứng từ hợp lệ khác minh chứng cho các khoản thanh toán tiền thuế) khi có bất cứ khoản thanh toán thuê nào được Google thực hiện.

Sở hữu Trí tuệ; Đặc điểm Thương hiệu

Ngoài những quyền hạn được nêu rõ trong Thỏa thuận này, không bên nào sẽ có bất cứ quyền hạn, quyền sở hữu hay lợi ích trong bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc về bên kia hay thuộc về các bên cấp phép của bên kia.

Nếu Google cung cấp cho bạn phần mềm liên quan đến Các Dịch Vụ, chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép không độc quyền, không được cấp phép lại để sử dụng phần mềm đó. Giấy phép này chỉ phục vụ cho mục đích cho phép bạn sử dụng và tận hưởng lợi ích của Các Dịch Vụ do Google cung cấp, theo phương thức được Thỏa thuận này cho phép. Ngoài những nội dung truyền phát qua AdMob SDK, bạn không được phép sao chép, chỉnh sửa, phân phối, bán hay cho thuê bất cứ phần nào của Các Dịch Vụ hay phần mềm kèm theo, hoặc bạn không được phép đảo ngược thiết kế để xuất ra mã nguồn của phần mềm đó, trừ khi luật pháp cho phép những giới hạn đó hoặc bạn có sự cho phép bằng văn bản. Bạn sẽ không được phép bỏ, che khuất, hay sửa đổi thông báo về bản quyền của Google, các Đặc điểm Thương hiệu, hay những thông báo về quyền sở hữu trí tuệ khác được đính kèm vào hay được chứa đựng trong bất cứ dịch vụ, phần mềm hay tài liệu nào của Google.

Chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép không độc quyền, không được phép cấp lại để sử dụng các tên thương mại, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, tên miền, và những đặc điểm thương hiệu đặc biệt khác của Google (“Đặc điểm Thương hiệu”) chỉ liên quan đến việc sử dụng Các Dịch Vụ của bạn và theo đúng với Thỏa thuận và các Nguyên tắc Thương hiệu Google. Chúng tôi có thể hủy bỏ giấy phép này bất cứ lúc nào.  Bất cứ danh tiếng kinh doanh nào phát sinh từ quá trình sử dụng Đặc điểm Thương hiệu của Google sẽ thuộc về Google.

Chúng tôi có thể đưa tên và các Đặc điểm Thương hiệu của bạn vào trong các bài thuyết trình, các tài liệu tiếp thị, các danh sách khách hàng và các báo cáo tài chính của chúng tôi.

Quyền Riêng Tư

Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi giải thích cách thức chúng tôi xử lý các dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi. Khi sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, tức là bạn đồng ý rằng Google có thể sử dụng những dữ liệu đó theo đúng với chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

Bạn sẽ đảm bảo đảm rằng tại mọi thời điểm bạn sử dụng Các Dịch Vụ, các Công cụ Trực tuyến phải có một chính sách về quyền riêng tư được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng tiếp cận để cung cấp cho những người dùng cuối những thông tin rõ ràng và toàn diện về các cookies, thông tin cụ thể theo thiết bị, thông tin về địa điểm và những thông tin khác được lưu giữ trên, được tiếp cận trên, hay được thu thập từ các thiết bị của người dùng cuối liên quan tới Các Dịch Vụ, bao gồm, khi thích hợp, những thông tin về các tùy chọn của người dùng cuối đối với việc quản lý cookie. Bạn sẽ vận dụng các nỗ lực hợp lý mang tính thương mại để đảm bảo rằng người dùng cuối đưa ra sự đồng thuận đối với việc lưu trữ và tiếp cận các cookies, thông tin cụ thể theo thiết bị, thông tin về vị trí hay những thông tin khác trên thiết bị của người dùng cuối liên quan tới Các Dịch Vụ mà sự đồng thuận đó cần phải có theo yêu cầu của luật pháp.

Tính Bảo Mật google adsense

Bạn đồng ý không tiết lộ Thông tin Bảo mật Google khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản trước của chúng tôi. “Thông tin Bảo mật Google” bao gồm: (a) tất cả các phần mềm, công nghệ và tài liêun của Google liên quan tới Các Dịch Vụ; (b) các tỷ lệ nhấp chuột hay những thống kê khác liên quan tới hiệu suất của Công cụ Trực tuyến liên quan tới Các Dịch Vụ; (c) sự tồn tại của, và thông tin về, các đặc điểm beta trong một Dịch Vụ; và (d) bất cứ thông tin nào khác do Google cung cấp được đánh dấu là bảo mật hoặc thường được coi là bảo mật trong những trường hợp thông tin được đưa ra. Thông tin Bảo mật Google không bao gồm những thông tin mà bạn đã biết trước khi sử dụng Các Dịch Vụ, thông tin được công bố không do bất kỳ sai sót nào từ bạn, thông tin do bạn phát triển độc lập, hoặc thông tin mà bạn được một bên thứ ba cung cấp hợp pháp. Bất kể nội dung của Phần 9 này, bạn có thể tiết lộ chính xác số tiền của các khoản thanh toán tổng cộng của Google phát sinh từ việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ.

Chấm dứt tài khoản adsense

Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào bằng cách điền đầy đủ thông tin vào quy trình hủy bỏ tài khoản. Thoả thuận này sẽ xem như được kết thúc trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi Google nhận được thông báo của bạn. Nếu bạn chấm dứt Thỏa thuận này và số dư bạn kiếm được bằng hoặc trên  ngưỡng phải thanh toán, chúng tôi sẽ thanh toán cho bạn khoản tiền này trong vòng 90 ngày tính từ ngày cuối cùng của tháng mà Thỏa thuận chấm dứt. Bất cứ số dư nào bạn kiếm được nhỏ hơn ngưỡng phải trả sẽ không được thanh toán cho bạn.

Google có thể chấm dứt Thỏa thuận, hoặc đình chỉ hay chấm dứt sự tham gia của bất cứ Công cụ Trực tuyến nào vào Các Dịch Vụ bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Các bên đồng ý từ bỏ bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương có nội dung giới hạn, hạn chế, yêu cầu phải có lệnh tòa, hay ngăn cấm khả năng chấm dứt Thỏa thuận này hoàn toàn theo quyết định của Google. Nếu chúng tôi chấm dứt Thỏa thuận do bạn vi phạm hay do hành động không hợp lệ, chúng tôi có thể giữ lại các khoản tiền chưa thanh toán hoặc thu phí từ tài khoản của bạn. Nếu bạn vi phạm Thỏa thuận hoặc Google đình chỉ hay chấm dứt Tài khoản của bạn, bạn (i) sẽ không được phép tạo một Tài khoản mới, và (ii) có thể bạn không được phép tiền tệ hóa nội dung trên các sản phẩm khác của Google.

Bảo lãnh

Bạn đồng ý bảo lãnh và bảo vệ Google, các chi nhánh, đại lý và các bên quảng cáo của hãng khỏi và chống lại bất cứ và tất cả các yêu cầu bồi thường của bên thứ ba và những trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến các Công cụ Trực tuyến, bao gồm bất cứ nội dung nào được cung cấp trên các Công cụ Trực tuyến không do Google cung cấp, quá trình sử dụng Các Dịch Vụ của bạn, và việc bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào của Thỏa thuận này. Các bên quảng cáo của Google là những người thụ thưởng thứ ba từ sự bảo lãnh này.

Tuyên bố; Bảo đảm; Khước từ google adsense

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng (i) bạn có đầy đủ khả năng và thẩm quyền để tham gia vào Thỏa thuận này; (ii) bạn là chủ sở hữu của, hoặc là người được ủy quyền hợp pháp để hành động thay mặt cho chủ sở hữu của từng Công cụ Trực tuyến; (iii) bạn là người đưa ra quyết định về kỹ thuật và biên tập liên quan đến từng Công cụ Trực tuyến mà Các Dịch Vụ được triển khai trên đó và bạn là người có quyền kiểm soát cách thức Các Dịch Vụ được triển khai trên từng Công cụ Trực tuyến; (iv) trước đây Google chưa từng chấm dứt hay bất hoạt một tài khoản AdSense do bạn tạo ra do bạn vi phạm Thỏa thuận hoặc do hoạt động không hợp lệ; (v) việc tham gia vào hay thực hiện theo Thỏa thuận này sẽ không vi phạm bất cứ thỏa thuận nào khác mà bạn ký kết với một bên thứ ba hay bất cứ quyền hạn nào khác của bên thứ ba; và (vi) tất cả những thông tin mà bạn cung cấp cho Google là chính xác và cập nhật.

NGOÀI NHỮNG NỘI DUNG ĐƯỢC NÊU RÕ RÀNG TRONG THỎA THUẬN, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA BẤT CỨ LỜI HỨA NÀO VỀ CÁC DỊCH VỤ. VÍ DỤ, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA BẤT CỨ CAM KẾT NÀO VỀ NỘI DUNG TRONG CÁC DỊCH VỤ, VỀ CHỨC NĂNG CỤ THỂ CỦA CÁC DỊCH VỤ, HAY KHẢ NĂNG SINH LỜI, ĐỘ TIN CẬY, HAY KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CỦA CÁC DỊCH VỤ CHO NHỮNG NHU CẦU CỦA BẠN. CHÚNG TÔI CUNG CẤP TỪNG DỊCH VỤ “NGUYÊN TRẠNG”.

TRONG GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA LUẬT PHÁP, CHÚNG TÔI LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐẢM BẢO, DÙ RÕ RÀNG, THEO LUẬT ĐỊNH HAY NGỤ Ý. CHÚNG TÔI KHƯỚC TỪ RÕ RÀNG ĐỐI VỚI BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN ĐẢM BẢO HAY CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ TÌNH TRẠNG KHÔNG XÂM PHẠM, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, VÀ SỰ THÍCH HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TRONG GIỚI HẠN CỦA NHỮNG ĐIỀU KHOẢN ĐẢM BẢO HAY NHỮNG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG VÀ KHÔNG THỂ BỊ LOẠI TRỪ, TRONG GIỚI HẠN ĐƯỢC CHO PHÉP CỦA GOOGLE, GOOGLE GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH ĐỐI VỚI BẤT CỨ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NÀO THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐẢM BẢO HAY CÁC ĐIỀU KIỆN ĐÓ, THEO QUYỀN CHỌN CỦA GOOGLE, ĐỐI VỚI VIỆC TIẾP TỤC CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HOẶC THANH TOÁN CHI PHÍ ĐỂ ĐƯỢC TIẾP TỤC CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ.

Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này, gồm cả các Phần 11, 12 và 13, sẽ loại trừ hay giới hạn sự đảm  bảo hay trách nhiệm của Google đối với những tổn thất có thể không được luật pháp cho phép loại trừ hay bị giới hạn bởi điều luật hiện hành. Một số quyền hạn pháp lý không cho phép loại trừ những điều khoản đảm bảo hay điều kiện nhất định hay giới hạn hoặc loại trừ khả năng đối với tổn thất hay hư hại do sự sơ suất, vi phạm hợp đồng hay vi phạm các điều kiện suy định, hay những tổn thất bất ngờ hay về sau. Theo đó, chỉ những giới hạn hợp pháp trong phạm vi quyền hạn của bạn sẽ áp dụng đối với bạn và khả năng của Google sẽ bị giới hạn trong mức độ tối đa được luật pháp cho phép.

Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý

TRONG GIỚI HẠN ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, NGOẠI TRỪ BẤT KỲ NGHĨA VỤ BỒI THƯỜNG NÀO THEO THỎA THUẬN NÀY HOẶC SỰ VI PHẠM CỦA BẠN ĐỐI VỚI BẤT CỨ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, NHỮNG NGHĨA VỤ BẢO MẬT VÀ/HOẶC NHỮNG QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI CHỦ ĐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY, (i) TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO, CÁC BÊN ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO THỎA THUẬN ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI HAY TỔN THẤT VÀ CÁC CHI PHÍ VỀ SAU, CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, CẢNH CÁO, TRỪNG PHẠT, DÙ LÀ THEO HỢP ĐỒNG, HÀNH VI GÂY HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT NÀO KHÁC, NGAY CẢ KHI BÊN THAM GIA ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ NGUY CƠ XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI HAY TỔN THẤT VÀ CÁC CHI PHÍ ĐÓ VÀ BẤT KỂ VIỆC KHÔNG THỰC HIỆN VÌ MỤC ĐÍCH QUAN TRỌNG BẤT KỲ BIỆN PHÁP GIỚI HẠN NÀO VÀ (ii) TRÁCH NHIỆM TỔNG HỢP CỦA TỪNG BÊN THEO THỎA THUẬN BỊ GIỚI HẠN VÀO SỐ TIỀN THỰC NHẬN ĐƯỢC VÀ GIỮ LẠI BỞI BÊN CỤ THỂ ĐÓ LIÊN QUAN TỚI THỎA THUẬN NÀY TRONG KHOẢNG THỜI GIAN BA THÁNG NGAY TRƯỚC NGÀY CÓ ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG. Mỗi bên thừa nhận rằng bên kia tham gia vào Thoả thuận này dựa vào các giới hạn trách nhiệm pháp lý được nêu trong đây và rằng những giới hạn đó là một cơ sở quan trọng của thương lượng giữa các bên.

Các điều khoản khác của google adsense

Toàn bộ Thỏa thuận; Sửa đổi. Thỏa thuận này là thỏa thuận trọn vẹn của chúng ta liên quan tới việc sử dụng Các Dịch Vụ của bạn và thay thế cho bất cứ thỏa thuận nào có từ trước hay vẫn đang còn hiệu lực về vấn đề đó. Thỏa thuận này có thể được sửa đổi (i) bằng văn bản có chữ ký của cả hai bên với nội dung thể hiện rõ ràng về việc sửa đổi Thỏa thuận, hoặc (ii) tho như nội dung được nêu trong Phần 4, nếu bạn tiếp tục sử dụng Các Dịch Vụ sau khi Google sửa đổi Thỏa thuận.

Chuyển nhượng. Bạn không được chuyển nhượng hay chuyển giao bất cứ quyền hạn nào của bạn theo Thỏa thuận này.

Các Nhà thầu Độc lập. Các bên là những nhà thầu độc lập và Thỏa thuận này không hình thành nên hình thức đại lý, công ty hay liên doanh.

Không Người thụ hưởng Thứ ba. Ngoài những nội dung được nêu trong Phần 11, Thỏa thuận này không tạo ra bất cứ quyền thụ hưởng bên thứ ba nào.

Không Miễn trừ. Ngoài những nội dung được nêu trong Phần 5, nếu một bên không thực thi bất cứ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không hình thành nên trường hợp miễn trừ đối với các điều khoản đó.

Khả năng thực thi. Nếu phát hiện thấy một điều khoản cụ thể của Thỏa thuận này không thể thực thi được, phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Sự tồn tại. Các phần 7, 9, 10, 11, 13, và 14 của những Điều khoản AdSense này sẽ vẫn tồn tại dù Thỏa thuận chấm dứt.

Luật pháp Chi phối; Xét xử. Tất cả các yêu cầu bồi thường phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hay với Các Dịch Vụ sẽ chịu sự chi phối của luật pháp California, ngoại trừ những xung đột về quy tắc của các điều luật của California. Các bên sẽ nỗ lực giải quyết bất cứ tranh chấp nào liên quan tới Thỏa thuận này (sau đây được gọi là “Tranh chấp”) bằng biện pháp hòa giải trong vòng 30 ngày tính từ ngày phát sinh ra những vấn đề Tranh chấp. Nếu vấn đề Tranh chấp không được giải quyết trong vòng 30 ngày, vấn đề phải được đưa lên Trung tâm Quốc tế về Giải quyết Tranh chấp của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (International Centre for Dispute Resolution of the American Arbitration Association) phân xử và được thực hiện theo đúng với các Quy tắc Thương mại Xúc tiến (Expedited Commercial Rules) của hiệp hội có hiệu lực khi Thỏa thuận được ký kết. Sẽ có một trọng tài phân xử được chọn ra qua sự đồng thuận chung của cả hai bên. Quy trình phân xử sẽ được thực hiện bằng Tiếng Anh ở Quận Santa Clara, Tiểu bang California, Hoa Kỳ. Một trong các bên có thể đệ trình yêu cầu bồi thường có tính chất huấn thị cần thiết lên bất cứ tòa án nào có thẩm quyền xét xử để bảo vệ các quyền hạn đang chờ phương án giải quyết của trọng tài. Bất cứ quyết định nào được trọng tài đưa ra sẽ là cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên, và quyền phán xét sau đó có thể được bất cứ tòa án nào có thẩm quyền xét xử đưa ra. Trọng tài có thể ra lệnh bồi thường hợp lý hoặc có tính chất huấn thị nhất quán với những phương án bồi thường và những giới hạn trong Thỏa thuận này. Mọi thông tin được tiết lộ liên quan đến cơ quan trọng tài, gồm cả sự tồn tại của cơ quan trọng tài, sẽ là Thông tin Mật chịu sự chi phối của điều khoản về tính bảo mật trong Phần 9. Tuy nhiên, các bên có thể, tiết lộ những thông tin đó cho một tòa án thích hợp theo những hạn chế về tính bảo mật, khi cần để mưu cầu việc thực thi bất cứ phán quyết hay phán xét trọng tài nào hoặc để theo đuổi bất cứ khoản bồi thường nào được cho phép theo các điều khoản của thỏa thuận này.

Trường hợp Bất khả kháng. Không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với tình trạng thi hành không đầy đủ nghĩa vụ do bị giới hạn bởi một điều kiện cụ thể (ví dụ như thảm họa thiên tai, chiến tranh hay khủng bố, bạo loạn, điều kiện lao động, hành động của chính phủ, hay hành vi phá hoại qua Internet) vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của bên đó.

Phương pháp Liên lạc. Liên quan tới việc sử dụng Các Dịch Vụ, chúng tôi có thể liên lạc với bạn khi cần công bố về dịch vụ, truyền các thông điệp quản trị và những thông tin khác. Bạn có thể rút tên khỏi một số chế độ liên lạc trong phần thiết lập Tài khoản của mình. Để biết thông tin về cách liên lạc với Google, hãy ghé thăm trang thông tin liên lạc của chúng tôi.

Điều khoản cụ thể theo Dịch vụ Google Adsense

Nếu bạn quyết định triển khai bất cứ dịch vụ nào trong Các Dịch Vụ sau đây trên một Công cụ Trực tuyến, bạn cũng đồng ý với các điều khoản bổ sung được nêu dưới đây:

AdMob: Các Nguyên tắc và Chính sách về Nhà xuất bản AdMob.

Bộ máy Tìm kiếm Tùy chỉnh: Điều khoản Dịch vụ về Bộ máy Tìm kiếm Tùy chỉnh.

Đó là toàn bộ Điều khoản Google AdSense bạn cần biết khi tham gia mạng quảng cáo của Google.

Post Comment

Loading...
loading...