Search by category:

Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017 – THPT Phạm Văn Đồng, Phú Yên

Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017 – THPT Phạm Văn Đồng, Phú Yên. Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2017 theo hình thức trắc nghiệm của trường THPT Phạm Văn Đồng, tỉnh Phú Yên.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán trắc nghiệm năm 2017 trường THPT Phạm Văn Đồng, Phú Yên này gồm 50 câu trắc nghiệm, có đáp án ở trang cuối trong file PDF.Vui lòng tải File đầy đủ ở Link cuối bài viết.

Trích một số câu trong đề thi như sau:
Câu 1: Hàm số y= x3 -3x + 1 giảm trên khoảng nào?

Câu 4: Phương trình Log2(x-3) + Log2(x-1) =3 có nghiệm là

A. x=11 B.x=9 C.x=7 D.x=5

Câu 31: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x3 – 3x + 2 tại A(0;2) có dạng

A.y = -3x + 2 B. y = – 3x; C. y = 3x – 2; D. y = -3x – 2

Câu 32. Phương trình x3 – 3x + 2 = m có ba nghiệm phân biệt khi:

A.m >0 B. m < 4; C. 0 < m < 4; D. m > 0 hoặc m > 4

Tham khảo đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán theo hình thức trắc nghiệm của trường THPT Phạm Văn Đồng, tỉnh Phú Yên năm 2017.

Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017

Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017

Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017

Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017

Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán của trường THPT Phạm Văn Đồng – Phú Yên gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Đề thi và đáp án gồm 5 trang.

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2017
Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017 – THPT Phạm Văn Đồng, Phú Yên

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán của trường THPT Phạm Văn Đồng – Phú Yên gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Đề thi và đáp án gồm 5 trang.