Search by category:

Đề thi thử môn Hóa THPT 2017 trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1

Đề thi thử môn Hóa THPT 2017 trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1.

Câu 1: Dung dịch chất X không làm đổi màu quỳ tím; dung dịch chất Y làm quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn hai dung dịch trên thu được kết tủa. Hai chất X và Y tương ứng làA. KNO3 và Na2CO3. B.Ba(NO3)2 và Na2CO3. C. Ba(NO3)2 và K2SO4. D. Na2SO4 và BaCl2.

Đề thi thử Hóa 2017 THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1

Đề thi thử Hóa 2017 THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1 gồm 40 câu trắc nghiệm có đáp án được ra dựa theo cấu trúc Đề minh họa môn Hóa năm 2017 của Bộ GD & ĐT nhằm giúp học sinh tiếp cận, rèn luyện. Thi thử lần 1 môn Hóa của trường THPT Hàn Thuyên tỉnh Bắc Ninh được tổ chức vào ngày 27/10/2016. Đáp án đi kèm là đáp án chính thức của trường.

Trích một số câu trong đề thi. Các sỉ tử co thể xem hoặc tải file về xem trên mấy tính link ở cuối bài viết.

Câu 1: Dung dịch chất X không làm đổi màu quỳ tím; dung dịch chất Y làm quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn hai dung dịch trên thu được kết tủa. Hai chất X và Y tương ứng làA. KNO3 và Na2CO3. B.Ba(NO3)2 và Na2CO3. C. Ba(NO3)2 và K2SO4. D. Na2SO4 và BaCl2.

Câu 2: Axit nào sau đây là axit béo?
A. Axit ađipic B. Axit glutamic C. Axit stearic D. Axit axeticCâu

Câu 4: Hóa chất nào sau đây không được dùng khi sản xuất saccarozơ trong công nghiệp từ cây mía ?A. Vôi sữa. B. Khí sunfurơ. C. Khí cacbonic. D. Phèn chua.

Câu 5: Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX < MY). Bằng một phản ứng có thể chuyển hoá X thành Y. Chất Z không thể là.
A. metyl propionat. B. etyl axetat. C. vinyl axetat. D. metyl axetat.

Câu 6: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, dung dịch NaOH, dung dịch NaHCO3, dung dịch AgNO3/NH3, t0. Số phản ứng xảy ra là
A. 3. B. 5. C. 6. D. 4.

Câu 7: Chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau dạ dày?
A. CO2. B. CO. C. CH4. D. N2.

Đề minh họa môn Hóa năm 2017 của Bộ GD & ĐT
Đề thi thử Hóa THPT chuyên Hà Giang lần 3 năm 2016
Đề thi thử môn Hóa 2016 THPT Hùng Vương, Quảng Bình
Đề thi thử môn Hóa 2016 chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị lần 2
Đề thi thử môn Hóa THPT Lương Thế Vinh, Quảng Bình 2016
Câu 10: Cho 0,1 mol tristearin tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là
A. 9,2. B. 14,4. C. 4,6. D. 27,6.

Câu 11: Ở điều kiện thường, cacbohiđrat nào sau đây không hòa tan được Cu(OH)2.A. saccarozơ B. fructozơ C. glucozơ D. xenlulozơ

Câu 12: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là
A. 3. B. 5. C. 6. D. 4.

Câu 13: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là:
A. Ag2O, NO2, O2. B. Ag, NO2, O2. C. Ag2O, NO, O2. D. Ag, NO, O2.

Đề thi thử môn Hóa THPT 2017 trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1

Đề thi thử môn Hóa THPT 2017 trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1

Đề thi thử môn Hóa THPT 2017 trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1

Đề thi thử môn Hóa THPT 2017 trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1

Đề thi thử môn Hóa THPT 2017 trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1

Đề thi thử môn Hóa THPT 2017
Đề thi thử môn Hóa THPT 2017 trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1