Search by category:
Lập trình Wordpress Thủ Thuật WordPress, WP Căn Bản

Cách lấy danh mục của custom post type hiện tại trong wordpress

Cách lấy danh mục của custom post type hiện tại trong wordpress, cũng như cách lấy danh mục con của post hiện tại hoặc lấy child term của taxonomy của post hiện tại trong wordpress thì làm sao. Bài viết này Blogtinhte.Net sẽ cung cấp cho bạn nhiều giải pháp liên quan đến cách lấy custom taxonomy của bài viết hiện tại nhé.

Cách lấy danh mục của custom post type hiện tại trong wordpress
Cách lấy danh mục của custom post type hiện tại trong wordpress

show tất cả category của post

Trước tiên tìm hiểu cách show tất cả category của post hiện tại.

Sử dụng hàm:

 ?php the_category( ',  ' ); ?

Thông số ‘,  ‘ là khoảng cách giữa các category, bạn có thể thay đổi. ví dụ: ‘# ‘ sẽ in category dạng như sau:

Cat1#, Cat2#, Cat3#,

Chú ý: Hàm trên sẽ hiển thị cả child category nghĩa là hiển thị cả sub category của post hiện tại.

show tất cả Sub category(danh mục con) của post

Ví dụ: Bạn có category như sau:

Tin tức

— Cuộc sống

— Làm đẹp

Với hàm the_category bạn sẽ show tất cả danh mục cha lẫn con của post hiện tại bây giờ bạn muốn show chỉ mục con của category thôi. Cụ thể ở đây chie show dạng: cuộc sống, làm đẹp thì sử dụng cách sau:

 
<?php
$sub_post_categories = get_the_category();

foreach ( $sub_post_categories as $post_cat_sub ) {
if ( 0 != $post_cat_sub->category_parent ) {
echo $post_cat_sub->cat_name;
}
}
?>

Get Custom Taxonomy của Post hiện tại

Bây giờ nếu tạo custom post type và taxonomy cho custom post đó, và muốn show tất cả taxonomy của post hiện tại thì làm sao. Sử dụng cách sau:

<?php the_term( ‘,  ‘ ); ?> tương tự hàm <?php the_category( ‘,  ‘ ); ?>

show tất cả Sub taxonomy (danh mục con) của custom post hiện tại

Và bây giờ bạn muốn chỉ show child taxonomy tức dạnh mục con của taxonomy thì làm sao? Sử dụng cách sau:

 
<?php
$sub_post_categories = get_the_category($post->ID, 'taxonomy');

foreach ( $sub_post_categories as $post_cat_sub ) {
if ( 0 != $post_cat_sub->category_parent ) {
echo $post_cat_sub->cat_name;
}
}
?>

trong đó, taxonomy là tên của custom taxonomy.

Trên đây, mình chỉ show tên của category và taxonomy, giờ bạn muốn show cả liên kết tới (link) tới cat đó thì sử dụng hàm get_category_link. Ví dụ:

 
<?php
$sub_post_categories = get_the_category();

foreach ( $sub_post_categories as $post_cat_sub ) {
if ( 0 != $post_cat_sub->category_parent ) {

echo '<a href="' . esc_url( get_category_link( $post_cat_sub->term_id ) ) . '">' . esc_html( $post_cat_sub->cat_name) . '</a>, ';
}
}
?>

Xong, qua bài viết này Cách lấy danh mục của custom post type hiện tại trong wordpress, mình nghĩ bạn hiểu rõ được các vấn đề về show category cha, category con, sub category cũng như taxonomy cha, taxonomy con hay sub taxonomy của post hiện tại.

Post Comment

Loading...
loading...