Search by category:
AngularJS

AngularJS Expressions là gì?

AngularJS Expressions là gì? tìm hiểu về AngularJS Expressions trong AngularJS và các ví dụ về AngularJS cho bạn hiểu nó nhé.

Expression trong tiếng anh là biểu lộ, diễn tả, diễn đạt. Còn trong AngularJS có nghĩa là gì?

AngularJS Expressions là gì

AngularJS Expressions là một thông số diễn tả cú pháp trong ngôn ngữ AngularJS nhằm thực hiện một vấn đề nào đó. ví dụ: {{ 7 + 7 }} thì sẽ hiển thị kết quả là 14.

Ví dụ về AngularJS Expressions


<div ng-app="" ng-init="firstName='John';lastName='Doe'">

The name is {{ firstName + " " + lastName }}

</div>


AngularJS Expressions dạng mảng

<!DOCTYPE html>
<html>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.8/angular.min.js"></script>
<body>

<div ng-app="" ng-init="points=[1,15,19,2,40]">

<p>The third result is <span ng-bind="points[2]"></span></p>

</div>

</body>
</html>

Như vậy là bạn đã tìm hiểu về AngularJS Expressions, đơn giản AngularJS Expressions là toán tử hoặc một hàm đối tượng.

Post Comment

Loading...
loading...