Search by category:

Scope là gì? tìm hiểu Scope trong AngularJS. Biến $scope hay được sử dụng trong AngularJS Framework mà bạn chưa hiểu về nó thì bài viết này Blogtinhte.Net sẽ giải thích ý nghĩa Scope…